Keresés

Hónap: 2018 május

2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

E törvény célja, hogy – a közrend, a közbiztonság javítása, s ezek részeként a személy- és vagyonvédelem, a bűnmegelőzés hatékonyságának fokozása érdekében – erősítse a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói szolgáltatás törvényességét, és további garanciát nyújtson a társadalom számára az e szolgáltatásokat igénybe vevők, illetve az e szolgáltatások gyakorlása során érintettek személyhez fűződő jogai, vagyoni érdekei sérthetetlenségére irányuló igényeinek érvényesítéséhez. E cél elérése érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: I. […]

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, tekintettel az Európai Bizottság javaslatára, a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően, tekintettel […]

Kell e fizetni ÁFÁT Katás vállalkozásként ha a Google tőlem vesz ígénybe szolgáltatást?

Az Áfa tv. fő szabálya szerint az adókötelezettséget ott kell teljesíteni, ahol az igénybevevő adóalany gazdaságilag letelepedett (Áfa tv. 37. § (1) bekezdés). Bizonyos szolgáltatások (pl. ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások, vagy személyszállítás) esetében a törvény speciális szabályt tartalmaz, vagyis egyes a törvényben nevesített szolgáltatásokra nem a főszabályt kell alkalmazni. Ha a más országban működő cég felé nyújtott szolgáltatásra nem nevesít a törvény speciális szabályt, akkor az adókötelezettséget az igénybevevő adóalany teljesíti letelepedettsége országának szabályai szerint. Ebben […]

Facebookon, Google Adwordsön való hirdetés után kell adót fizetni???

A kérdés sokakat érinthet, mivel elég sokan veszik igénybe ezen szolgáltatásokat, viszont sokan nem tudják, hogy a két nagy multi cég , nem adóalany Magyarországon, viszont a NAV természetesen ezen szolgálatói rendszereken elköltött összegeket után is várja az adóbefizetést, csak éppen a hirdetőktől. De miért is kell adót fizetni Facebook vagy Adwords hirdetések után? Részletezzük kicsit a kérdést: Magyar adóalany által külföldről igénybevett szolgáltatásnak (szolgáltatásimportnak) tekintjük azokat az ügyleteket, amelyek az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek: […]

Bejelentés köteles vállalkozói tevékenységek lekérdezése

Egy cég élete során vannak olyan élethelyzetek, amikor új tevékenységeket kell felvenni, a már meglévő tevékenységek mellé, viszont nem mindegy milyen tevékenységeket veszünk fel, mert vannak bejelentés , és engedély köteles tevékenységek is, amiket még szakképesítés kéréssel is bővíthetnek. Az alábbi linken böngészhet a tevékenységek között: http://engedelykoteles.mkik.hu/

2017. évi CI. törvény az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről

2017. évi CI. törvény az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény módosításának kihirdetéséről *  (A Módosítás Magyarország vonatkozásában nemzetközi jogilag 2017. január 1-jén lépett hatályba.) 1. § Az Országgyűlés az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt vámegyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) mellékleteinek módosításait (a továbbiakban: Módosítás) e törvénnyel kihirdeti. 2. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő: „Annex 6, new Explanatory […]

2017. évi CII. törvény az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény A melléklete módosításának kihirdetéséről

(A Módosítás Magyarország vonatkozásában nemzetközi jogilag 2017. május 11-én lépett hatályba.) 1. § Az Országgyűlés az áruk ideiglenes behozataláról, Isztambulban, 1990. június 26-án kelt Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) A mellékletének módosítását (a továbbiakban: Módosítás) e törvénnyel kihirdeti. 2. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő: „In Annex A, Appendix II the following sentence: „The CPD carnet is printed in English or French.” be replaced by the following text: „Carnets used […]

2017. évi CVII. törvény a felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) kihirdetéséről

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a felelősségnek a belvízi hajózásban való korlátozásáról szóló strasbourgi egyezmény (CLNI 2012) (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának elismerésére. 2-3. § *  4. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 2. §, a 3. §, valamint a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 24. §-a és 25. §-a az Egyezmény 17. cikkében meghatározott időpontban lép […]

2017. évi CVIII. törvény a Kanada, valamint az Európai Közösség és tagállamai közötti légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

1-2. § *  3. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Az 1. § és a 2. § a Jegyzőkönyv 3. cikkében meghatározott időpontban lép hatályba. (3) A Jegyzőkönyv, az 1. § és a 2. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg. (4) Az e törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a […]

2017. évi CIX. törvény az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről

1. § Az Országgyűlés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról szóló Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e törvénnyel kihirdeti. 2. § A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövege a következő: „JEGYZŐKÖNYV az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Izrael Állam Kormánya közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodásnak a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz való csatlakozása figyelembevétele céljából történő módosításáról A BELGA […]

Következő oldal »