Keresés

Hónap: 2018 március

Google Kampánykezelésen gondolkodik? Itt vannak az árak

Az árak tájékoztató jellegűek! A felmérés 2018.02.11-én a kampánykezelők weboldalain publikált díjszabás alapján került összesítésre. Az árak megtekintése előtt érdemes figyelembe venni a reklámügynökségek weboldalát, mert egyes szolgáltatók,még egyszeri beépítési költséget is kérhetnek, a lent feltüntetett havidíj mellett.. Cégek /havidíj Hirdetési keret 30ezer ft alatt Hirdetési keret 30-100ezer között Hirdetési keret 100-300 ezer között Hirdetési keret 300-500 ezer Hirdetési keret 500ezer felett Reklámszervezés 15.000 ft 15000 ft 15000 ft  15000ft 15000 ft H WELL 20.000 ft+Áfa 35.000 ft+Áfa […]

Családjog törvénykönyv

  CSALÁDJOG ELSŐ RÉSZ ALAPELVEK 4:1. § [A házasság és a család védelme] (1) A törvény védi a házasságot és a családot. (2) E törvény alkalmazása során a családi és az egyéni érdek összhangját biztosítva kell eljárni. 4:2. § [A gyermek érdekének védelme] (1) A családi jogviszonyokban a gyermek érdeke és jogai fokozott védelemben részesülnek. (2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy saját családjában nevelkedjék. (3) Ha a gyermek nem nevelkedhet saját családjában, akkor is biztosítani kell számára, hogy lehetőleg családi környezetben […]

1/2002. (I. 17.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről

1/2002. (I. 17.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 307. §-a (2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: Első fejezet ÜGYVITEL Általános szabályok 1. § (1) A bírósági végrehajtás (a továbbiakban: végrehajtás) elrendelése és foganatosítása során e rendeletben foglalt ügyviteli és pénzkezelési szabályok szerint köteles eljárni a) a bíróság, b) *  az önálló bírósági végrehajtó, a törvényszéki végrehajtó, a törvényszéki végrehajtó-helyettes, az önálló bírósági […]

2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról

2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról *  Az Országgyűlés – alapozva Magyarország népképviseleten alapuló törvényhozási hagyományaira; – garantálva, hogy hazánkban a közhatalom forrása a nép, amely hatalmát elsősorban választott képviselői útján, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson gyakorolja; – biztosítva a választópolgárok jogát az általános és egyenlő választójoghoz, továbbá a közvetlen és titkos szavazáshoz; – tekintettel arra, hogy a pártok közreműködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában; – elismerve, hogy a Magyarországon élő […]

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

  1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról *  ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. § A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait, továbbá egyes okiratokon alapuló követeléseket bírósági végrehajtás útján, e törvény szerint kell végrehajtani. 2. § *  A munkabérre és egyéb járandóságra, valamint a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre vezetett végrehajtás foganatosítása esetén a bírósági végrehajtás szabályai irányadók akkor is, ha a pénzkövetelést közigazgatási végrehajtás vagy közvetlen végrehajtás […]

1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

  1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról *  A magyar piacgazdaság fejlődésének előmozdítása, a megkülönböztetésre alkalmas árujelzők használatán alapuló verseny feltételeinek javítása, a fogyasztók tájékozódásának elősegítése érdekében, összhangban Magyarországnak a szellemi tulajdon védelme terén fennálló nemzetközi és európai uniós jogi kötelezettségeivel, az Országgyűlés a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról a következő törvényt alkotja: *  ELSŐ RÉSZ A VÉDJEGY JOGI OLTALMA I. Fejezet A VÉDJEGYOLTALOM TÁRGYA A megkülönböztetésre alkalmas megjelölés 1. § (1) […]

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról *  Az Országgyűlés a hatékonyan működő villamosenergia-versenypiac kialakítása, az energiahatékonyság, az energiatakarékosság elveinek a fenntartható fejlődés érdekében történő érvényesítése, a felhasználók biztonságos, zavartalan, megfelelő minőségű és átlátható költségszerkezetű villamosenergia-ellátása, a magyar villamosenergia-piacnak az Európai Közösség egységesülő villamos energia piacaiba történő integrációja, az Európai Közösségek jogszabályainak való megfelelés, és a mindezek megvalósítását biztosító, az objektív, átlátható és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő szabályozás kialakítása érdekében a következő törvényt alkotja: I. […]

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról *  ÁLTALÁNOS RÉSZ I. FEJEZET ALAPVETŐ SZABÁLYOK 1. A törvény hatálya 1. § E törvényt kell alkalmazni a) az országgyűlési képviselők választásán, b) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, c) a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán, d) az Európai Parlament tagjainak választásán, e) abban az eljárásban, amelyre e törvény alkalmazását törvény elrendeli [az a)-e) pontban meghatározottak a továbbiakban együtt: választás]. 2. A választási eljárás alapelvei 2. § (1) A választási eljárás szabályainak alkalmazása során érvényre kell juttatni a […]

2017. évi LX. törvénya választottbíráskodásról *

  2017. évi LX. törvénya választottbíráskodásról *    I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A törvény hatálya 1. § (1) E törvényt kell alkalmazni a választottbíráskodás során, ha az eljáró állandó választottbíróság székhelye vagy az eseti választottbíráskodás helye Magyarországon van. (2) Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, a 9-10. §-t, a 28. §-t, a 40. §-t és az 53-54. §-t alkalmazni kell Magyarországon a nemzetközi választottbíráskodásra abban az esetben is, ha az eljáró állandó választottbíróság székhelye vagy az […]

2017. évi CLII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról

2017. évi CLII. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról *  Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az ennek végrehajtására kiadott európai uniós jogi aktusok rendelkezéseiből eredő nemzeti feladatok ellátása érdekében, az Európai Unió belső piacának működése, valamint a vámbevételek biztosítása céljából, figyelembe véve az uniós vívmányokat, az Országgyűlés a következő törvényt alkotja: ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET 1. A törvény hatálya 1. § [A törvény hatálya] (1) A […]

Következő oldal »